Alla inlägg av Anna Sporrong

Ett tips till alla rehabkoordinatorer!

Jobbar du som rehabkoordinator?

I sådana fall vill jag varmt rekommendera att du ser följande presentation från AFA Försäkring!

Den gäller ett nyligen avslutat projekt med titel:
”Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa”

Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg
Här kan du ladda ner presentationen: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarier-2020/atergang-i-arbete-efter-psykisk-ohalsa/

//Anna

Följ med när jag läser rapporten från Riksrevisionen

Jag sitter och läser Riksrevisionens rapport RIR 2020:12 Vägen till arbete efter nekad sjukpenning.Än så länge har jag bara läst sammanfattning och rekommendationer och jag är redan upprörd, men tyvärr inte förvånad.

Jag är inte förvånad då det jag nu läser svart på vitt är den sanning som jag så länge har upplevt i praktiken, men inte har kunnat hänvisa till faktisk källa. Nu kan jag det.

Det är även den sanning mina kursdeltagare i rehabkoordinatorutbildningarna vittnar om, från deras vardag inom såväl företagshälsa som hälso- & sjukvården.


Jag har nu läst vidare i rapporten och hittar på sidan 23 en tabell, Figur 1, som inte har blivit rätt. T ex har begrepp har blandats ihop.

Bild i aktuell rapport

Först måste man bestämma vilken process och ur vems perspektiv man vill presentera den. Det blir tokigt när det inte tydligt framgår.

Rubriken ”Sjukfallet avslutas” i mitten av processen ger en skev bild av vad den delen faktiskt handlar om.

 • Ur Försäkringskassans perpsketiv så är det rätt begrepp, för de avslutar sjukfallet hos sig i sitt system.
 • Ur den försäkrades perspektiv, och många gånger även sjukskrivande läkares perspektiv, så pågår fortfarande själva sjukfallet, oavsett ersättning eller ej från Försäkringskassan eller annat försäkringssystem.
 • Det hade varit mera rätt med rubrik ”Sjukfallet avslutas hos Försäkringskassan

Rubriken ”Återgång till arbetsgivare”. Här står det ”Individen återgår till tidigare anställning”

 • Anställningen är pågående under tid för sjukfrånvaro, inte tidigare, den är befintlig. Mer korrekt begrepp i sammanhanget ska vara ”Individen återgår i arbete i befintlig anställning”.

Det är just den här typen av otydligheter och fel avvändning av begrepp som bidrar till tröghet och missförstånd i arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Jag läser vidare nu.


OK, jag har läst färdigt rapporten.

Den är väldigt matnyttig och intressant! Den förklarar flera delar hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som många tycker är luddiga och oklara.

Rapportens slutsatser och rekommendationer är följande:

 • Processen för återgång i arbete fungerar inte effektivt
  (Jag instämmer till fullo)
 • Brister i upprättande av planer för återgång i arbete
  (Det stämmer även med den bilden jag har)
 • Avsaknad av information kan försvåra processen för återgång i arbete
  (Kan bara instämma)
 • Brister avseende omställningsmöten och tillfälliga beslut
  (Det vittnar många av deltagarna i rehabkoordinatorutbildningarna om)
 • Övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen fungerar inte effektivt
  (Kommentarer överflödiga)

Har jag några egna förslag?

Ja, det har jag faktiskt. I relation till aktuell rapport så föreslår jag följande:

 1. Försäkringskassan får inte få dra in sjukpenning, med hänvisning till arbetsförmåga i normalt förekommande arbete, utan att först ha varit i kontakt med arbetsgivare och inhämtat relevant information från dem.
 2. Arbetsförmedlingen ska alltid i akt hos dem dokumentera genomfört omställningsmöte.

Har du några fler förslag?

//Anna

Högaktuell artikel!

I en artikel som idag publiceras på svd.se så medverkar Kristian Borg, professor och överläkare samt ansvarig examinator för rehabkoordinatorkursen på Karolinska Institutet.Här lyfts behovet av fortsatt medicinsk rehabilitering för covid-19 patienter:

”För många som intensivvårdats kommer vägen tillbaka att bli lång, varnar en rad experter.”

Det går helt i linje med det jag hörde en intervjuad läkare på Karolinska sjukhuset berätta i radio här om dagen. Hon sa just det att hon sjukskriver patienterna i flera veckor för det kommer ta lång tid att läka efter att ha varit inlagd på sjukhus för covid-19.

Mina funderingar går sedan vidare till nästa fas – återgång i arbete.

När dessa patienter är redo för det, kommer det finnas arbeten att återgå i?

Kommer det rent praktiskt fungera med koordineringsinsatser för återgång i arbete när samhället ser ut som det gör i nuläget och vi inte vet hur länge eller i vilken omfattning?

Konsekvenserna i läkning från covid-19 börjar vi nu få ta del av och det är tydligt att många behöver längre tid av både sjukskrivning och medicinsk behandling och rehabilitering innan det kan bli dags att starta återgång i arbete, och även då ska processen leda hela vägen tillbaka i arbete.

Dessutom finns det inget facit om hur länge en sjukskrivning för covid-19 behöver pågå när det är stora individuella skillnader i hur sjuk man blir och vilket behov som finns av längre medicinsk behandling och rehabilitering. Det gör att det kommer blir svårt för såväl läkare som Försäkringskassan i bedömning av sjukskrivningslängd.

//Anna

Ändringar i lagar och förordningar till följd av coronavirus

Lagar har ändrats och förordningar har ändrats och upprättats till följd av coronaviruset.

Här är en sammanställning med länkar till respektive lag och förordning samt annan bakgrundsinformation som t ex promemoria.


Jag fick svar!

Idag tog jag tillfället i akt och ställde en fråga när socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi körde en live på Facebook.

Min fråga:

Finns det möjligheter att ”pausa” dagarna i rehabiliteringskedjan under dessa extraordinära omständigheter då pågående insatser för många har stoppats? T ex medicinska behandlingar och återgång i arbete.

Han besvarar min fråga ca 7.30 in i filmen. 👍

Praktiska tips och råd om hantering av rehabärenden som startade innan corona

Jag får nu frågor från olika håll om vad man som arbetsgivare, chef och HR, ska tänka på att göra med de medarbetare som är sjukskrivna, inte pga covid-19, utan den ”normala” sjukfrånvaron (smärta & värk, psykisk ohälsa mm).

Vi har en helt ny vardag nu, ett nytt och okänt nuläge.

Därför har jag nedan sammanställt några rekommendationer gällande arbete med sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering för arbetsgivare, och arbetstagare, utifrån vårt nya, och förhoppningsvis tillfälliga, nuläge.

Bibehåll befintliga rutiner med sjukskrivna medarbetare och medarbetare som är i rehabilitering och/eller arbetsanpassning.

Det finns inga skäl i nuläget att ändra befintliga rutiner annat än att tillfällig anpassa till de stödåtgärder som regeringen aviserat:

 • Slopat karensavdrag
 • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden (från dag 8)
 • Ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader

Klicka här för aktuell information kring detta »

Håll kontakten med sjukfrånvarande medarbetare, t ex via telefon, SMS eller mail.

Vanligtvis rekommenderar jag att kontakt alltid hålls via telefon. I nuläget med covid-19 så får man dock självklart anpassa rutiner så de motsvarar resurser.

Kontakt via SMS eller mail fungerar då minst lika bra.

Kanske kan man ta hjälp av sin företagshälsa i att hålla kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. I sådana fall är det viktigt att säkra upp rutiner för informationsöverlämning efter lagar och regler, t ex sekretess och GDPR.

Det viktigaste är att kontakten mellan arbetsgivare och sjukfrånvarande medarbetare bibehålls

Dokumentera

Fortsätt att dokumentera alla händelser kring sjukskrivna medarbetare. Oavsett sjukskrivningsorsak.

Tappa inte arbetet med pågående återgång i arbete/start av återgång i arbete/arbetsträning

Har förutsättningarna förändrats på arbetsplatsen till följd av covid-19?

 Arbetsträning

Om en arbetsträning är planerad att starta, eller är pågående, och aktuella arbetsuppgifter inte finns längre (tillfälligt pausade i verksamheten) och det inte heller finns andra arbetsuppgifter att erbjuda den som arbetstränar – ta kontakt med Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som har beviljat arbetsträning med rehabiliteringsersättning och då måste de kontaktas för beslut om vad som ska ske nu.

Det är den rekommendation som Försäkringskassan ger efter att jag har stämt av med dem.

Partiell friskskrivning

Medarbetare som har startat återgång i arbete och som nu är tillbaka i arbete i t ex 25 % med lön och där det just nu under nuvarande extraordinära omständigheter inte längre finns arbetsuppgifter att göra, så kvarstår arbetsförmågan och därmed friskskrivning.

Grad av arbetsförmåga har inte förändrats. Grad av sjukskrivning har inte förändrats.

För att åter ansöka om 100 % sjukpenning så måste läkare på läkarintyg i sådana fall som alltid tydligt beskriva på vilket sätt det är sjukdom som har förvärrats och därmed åter reducerat arbetsförmågan. Att arbetsuppgifter inte finns att tillgå hos arbetsgivaren är något helt annat. Då har inte det medicinska måendet förändrats, utan situationen hos arbetsgivaren.

Min enkla analys

Historiskt sett så sjunker oftast sjukfrånvaro när det är dåliga tider. När ekonomin sedan vänder uppåt igen så tenderar sjukskrivningarna att öka. Mer om detta kan man läsa i en analysrapport från Försäkringskassan.

Det som händer nu, att det är sjukdom, virus, som orsakar att hela världsekonomin har stannat, är något helt annat.

Det gör att sjukfrånvaron istället ökar när ekonomi rasar!

De som inte än är sjuka jobbar och sliter allt vad de kan.

Min enkla analys är att det finns en väldigt stor risk för en ökad sjukfrånvaro över hela linjen, när ekonomin börjar vända uppåt. Detta då 1. vårt nuläge medför isolering för många och då risk för ökad psykisk ohälsa och 2. de som nu ändå jobbar får jobba för fler och därmed med kraftigt ökad fysisk och psykisk påfrestning som på sikt kan leda till ohälsa om de inte får tillgång till återhämtning.

Denna framtid oroar mig som arbetar med att utbilda och stödja arbetsgivare i hantering av sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning.

Behöver du hjälp?

Om jag i dessa extraordinära tider kan avlasta dig som arbetsgivare, chef eller HR, i praktiska frågor gällande sjukfrånvaro samt pågående och planerad rehabilitering och arbetsanpassning så är du varmt välkommen att höra av dig!

Anna Sporrong

SPORRONG REHABPARTNER AB
Telefon: 070-428 43 20
anna@rehabpartner.se  
www.rehabpartner.se

Samlad info om slopat karensavdrag, förstadagsintyg mm, i relation till nuläge med Coronavirus

Uppdaterad 2020-05-06
Sidan uppdateras löpande så snart det finns ny och/eller mer konkret information.

Här samlar jag aktuell information gällande t ex sjukfrånvaro, karens, sjuklön, läkarintyg samt rehabkoordinatorkurs på KI till följd av det nya Coronaviruset, covid-19.

Nedanstående information är tillfälliga och tidsbegränsade ändringar under tid för extraordinära omständigheter med corona. 


Karensavdrag

Mellan 11 mars till 31 maj ersätter Försäkringskassan karensavdrag med ett fast belopp. Tiden kan komma att förlängas.

 • Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt
 • Anställd söker ersättning i efterhand via Mina Sidor på Försäkringskassan.se
 • Anställd får ett schablonbelopp på 700 kr före skatt

Besök Försäkringskassan.se för mer information och ansökan »

Sjuklönekostnader
UPPDATERAD INFORMATION 2020-05-06

Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för sjuklönekostnader för april och maj.
2020-05-06: Nu förlängs stödet fram till slutet av juli

Information på Skatteverket.se 2020-04-07:

 • Redovisa den utbetalda sjuklönen under april och maj i de arbetsgivardeklarationer som ni lämnar för de månaderna. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter skyndsamt betalar ut ersättningen till er.

De tillfälliga bestämmelserna regleras ”Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19”

 • Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön tillämpas första gången i fråga om kostnader för sjuklön som redovisas i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden april 2020.

Klicka här för hela förordningen »

Läkarintyg till arbetsgivare

Från och med den 13 mars 2020, och tills dess att regeringen meddelar, behöver inte anställda styrka sjukfrånvaro med läkarintyg till arbetsgivare under sjuklöneperioden.

Detta för att avlasta hälso- & sjukvården.

Läs mer på regeringen.se »

Läkarintyg till Försäkringskassan

Från och med den 27 mars behöver personer som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning. Detta gäller endast de första 21 dagarna.

Detta för att avlasta hälso- & sjukvården.

Läs mer på Försäkringskassan.se »


Praktiska råd till dig som arbetsgivare

Jag har sammanställt några enkla praktiska råd till dig som arbetsgivare med sjukskriven personal.
Mina råd gäller framför allt de sjukskrivningar som inte är kopplade till covid-19 utan som var pågående redan innan.
Kanske med arbetsträning eller annan form av återgång i arbete och/eller arbetsanpassning.

Klicka här för att öppna pdf »


Förstadagsintyg

Många arbetsgivare är rådvilla i hur man ska hantera sk förstadagsintyg.

2020-03-12: Sveriges Företagshälsor har sammanställt en rekommendation. Klicka här för att ta del av rekommendation »

Nedan är två exempel på hur två av våra nationella företagshälsor väljer att hantera förstadagsintyg i nuläget.

Previa meddelar följande i sitt senaste nyhetsbrev:

För att på ett säkert sätt kunna möta ökat behov och hjälpa våra kunder med utfärdande av Förstadagsintyg gör Previa en tillfällig anpassning av tjänsten. Vi ökar kapaciteten med fler telefonsköterskor för att ge rådgivning direkt och samtidigt göra bedömning. Vid misstanke om coronasmitta kan Previa på grund av restriktioner från Folkhälsomyndighetens inte ta emot fysiska besök. Istället dokumenteras samtalet och intyg om kontakt på telefon utfärdas till beställaren med orsak och bedömning.
Läs mer »

Feelgood meddelar följande på sin hemsida:

Från och med nu (2020-03-11) kommer alla personer som kontaktar oss angående tid för förstadagsintyg att hänvisas till video- eller telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos Feelgood. 
Läs mer »


Frånvaro, jobba hemma, lön mm

Tidningen Chef har precis publicerat en kärnfull artikel kring frågor som man som chef/arbetsgivare kan få från sin personal.

Klicka här för att läsa artikel »


Smittbärarpenning

Försäkringskassan har aktuell information samlat om smittbärarpenning.

Klicka här för mer information »


Rehabkoordinatorutbildning på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning (KI)

Påbörjande och planerade kurser fortlöper som planerat.

Den enda förändringen är att fysiska kursträffar sker digitalt istället.

KI har etablerade verktyg för digitala kursträffar vilket har gjort att vi snabbt har kunnat ställa om. Den första kursen i vår har vi genomfört digitalt och det gick över förväntan!

Välkommen att höra av dig till mig eller KI om du har frågor.

Mer information om nästa kursstart »


Försäkringskassan

Coronaviruset – det här gäller »

Folkhälsomyndigheten

Samlad information från Folkhälsomyndigheten »

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens beredskapsarbete med anledning av coronavirus covid-19 »

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden »

//Anna

Ny blankett för koordineringsinsatser

Detta inlägg gäller 4 § lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297).

4 §   Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

Det har varit en hel del frågor om hur detta ska gå till i praktiken.

Försäkringskassan har nu tagit fram ett underlag som just ska användas för detta. I och med användandet av detta underlag kan även statistik sedan inhämtas för att se i vilken utsträckning som paragrafen praktiseras.

Underlaget finns från och med idag 2020-02-17 på en helt ny sida:

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/information-for-dig-som-arbetar-som-rehabiliteringskoordinator

Viktigt är dock följande:

 • Underlaget med informationen får endast skickas till Försäkringskassan när patient har gett samtycket till det.

För dig som arbetar inom hälso- & sjukvården, och därmed arbetar under angiven lag, ta kontakt med din processledare om du har frågor om rutiner kring hantering av detta underlag vid journalföring.

//Anna

 

PS. Försäkringskassans skyldigheter enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110) 30 kap. är enligt följande:

Försäkringskassans skyldigheter
8 §   Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 §   Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
   – den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
   – de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

10 §   Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
   – den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
   – hälso- och sjukvården,
   – socialtjänsten,
   – Arbetsförmedlingen, och
   – andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.

Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 §   Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.