Jag fick svar!

Idag tog jag tillfället i akt och ställde en fråga när socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi körde en live på Facebook.

Min fråga:

Finns det möjligheter att ”pausa” dagarna i rehabiliteringskedjan under dessa extraordinära omständigheter då pågående insatser för många har stoppats? T ex medicinska behandlingar och återgång i arbete.

Han besvarar min fråga ca 7.30 in i filmen. 👍

Praktiska tips och råd om hantering av rehabärenden som startade innan corona

Jag får nu frågor från olika håll om vad man som arbetsgivare, chef och HR, ska tänka på att göra med de medarbetare som är sjukskrivna, inte pga covid-19, utan den ”normala” sjukfrånvaron (smärta & värk, psykisk ohälsa mm).

Vi har en helt ny vardag nu, ett nytt och okänt nuläge.

Därför har jag nedan sammanställt några rekommendationer gällande arbete med sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering för arbetsgivare, och arbetstagare, utifrån vårt nya, och förhoppningsvis tillfälliga, nuläge.

Bibehåll befintliga rutiner med sjukskrivna medarbetare och medarbetare som är i rehabilitering och/eller arbetsanpassning.

Det finns inga skäl i nuläget att ändra befintliga rutiner annat än att tillfällig anpassa till de stödåtgärder som regeringen aviserat:

 • Slopat karensavdrag
 • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden (från dag 8)
 • Ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader

Klicka här för aktuell information kring detta »

Håll kontakten med sjukfrånvarande medarbetare, t ex via telefon, SMS eller mail.

Vanligtvis rekommenderar jag att kontakt alltid hålls via telefon. I nuläget med covid-19 så får man dock självklart anpassa rutiner så de motsvarar resurser.

Kontakt via SMS eller mail fungerar då minst lika bra.

Kanske kan man ta hjälp av sin företagshälsa i att hålla kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. I sådana fall är det viktigt att säkra upp rutiner för informationsöverlämning efter lagar och regler, t ex sekretess och GDPR.

Det viktigaste är att kontakten mellan arbetsgivare och sjukfrånvarande medarbetare bibehålls

Dokumentera

Fortsätt att dokumentera alla händelser kring sjukskrivna medarbetare. Oavsett sjukskrivningsorsak.

Tappa inte arbetet med pågående återgång i arbete/start av återgång i arbete/arbetsträning

Har förutsättningarna förändrats på arbetsplatsen till följd av covid-19?

 Arbetsträning

Om en arbetsträning är planerad att starta, eller är pågående, och aktuella arbetsuppgifter inte finns längre (tillfälligt pausade i verksamheten) och det inte heller finns andra arbetsuppgifter att erbjuda den som arbetstränar – ta kontakt med Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som har beviljat arbetsträning med rehabiliteringsersättning och då måste de kontaktas för beslut om vad som ska ske nu.

Det är den rekommendation som Försäkringskassan ger efter att jag har stämt av med dem.

Partiell friskskrivning

Medarbetare som har startat återgång i arbete och som nu är tillbaka i arbete i t ex 25 % med lön och där det just nu under nuvarande extraordinära omständigheter inte längre finns arbetsuppgifter att göra, så kvarstår arbetsförmågan och därmed friskskrivning.

Grad av arbetsförmåga har inte förändrats. Grad av sjukskrivning har inte förändrats.

För att åter ansöka om 100 % sjukpenning så måste läkare på läkarintyg i sådana fall som alltid tydligt beskriva på vilket sätt det är sjukdom som har förvärrats och därmed åter reducerat arbetsförmågan. Att arbetsuppgifter inte finns att tillgå hos arbetsgivaren är något helt annat. Då har inte det medicinska måendet förändrats, utan situationen hos arbetsgivaren.

Min enkla analys

Historiskt sett så sjunker oftast sjukfrånvaro när det är dåliga tider. När ekonomin sedan vänder uppåt igen så tenderar sjukskrivningarna att öka. Mer om detta kan man läsa i en analysrapport från Försäkringskassan.

Det som händer nu, att det är sjukdom, virus, som orsakar att hela världsekonomin har stannat, är något helt annat.

Det gör att sjukfrånvaron istället ökar när ekonomi rasar!

De som inte än är sjuka jobbar och sliter allt vad de kan.

Min enkla analys är att det finns en väldigt stor risk för en ökad sjukfrånvaro över hela linjen, när ekonomin börjar vända uppåt. Detta då 1. vårt nuläge medför isolering för många och då risk för ökad psykisk ohälsa och 2. de som nu ändå jobbar får jobba för fler och därmed med kraftigt ökad fysisk och psykisk påfrestning som på sikt kan leda till ohälsa om de inte får tillgång till återhämtning.

Denna framtid oroar mig som arbetar med att utbilda och stödja arbetsgivare i hantering av sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning.

Behöver du hjälp?

Om jag i dessa extraordinära tider kan avlasta dig som arbetsgivare, chef eller HR, i praktiska frågor gällande sjukfrånvaro samt pågående och planerad rehabilitering och arbetsanpassning så är du varmt välkommen att höra av dig!

Anna Sporrong

SPORRONG REHABPARTNER AB
Telefon: 070-428 43 20
anna@rehabpartner.se  
www.rehabpartner.se

Samlad info om slopat karensavdrag, förstadagsintyg mm, i relation till nuläge med Coronavirus

Uppdaterad 2020-04-07
Sidan uppdateras löpande så snart det finns ny och/eller mer konkret information.

Här samlar jag aktuell information gällande t ex sjukfrånvaro, karens, sjuklön, läkarintyg samt rehabkoordinatorkurs på KI till följd av det nya Coronaviruset, covid-19.

Nedanstående information är tillfälliga och tidsbegränsade ändringar under tid för extraordinära omständigheter med corona. 


Karensavdrag

Mellan 11 mars till 31 maj ersätter Försäkringskassan karensavdrag med ett fast belopp. Tiden kan komma att förlängas.

 • Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt
 • Anställd söker ersättning i efterhand via Mina Sidor på Försäkringskassan.se
 • Anställd får ett schablonbelopp på 700 kr före skatt

Besök Försäkringskassan.se för mer information och ansökan »

Sjuklönekostnader

Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för sjuklönekostnader för april och maj.

Information på Skatteverket.se 2020-04-07:

 • Redovisa den utbetalda sjuklönen under april och maj i de arbetsgivardeklarationer som ni lämnar för de månaderna. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter skyndsamt betalar ut ersättningen till er.

De tillfälliga bestämmelserna regleras ”Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19”

 • Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön tillämpas första gången i fråga om kostnader för sjuklön som redovisas i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden april 2020.

Klicka här för hela förordningen »

Läkarintyg till arbetsgivare

Från och med den 13 mars 2020, och tills dess att regeringen meddelar, behöver inte anställda styrka sjukfrånvaro med läkarintyg till arbetsgivare under sjuklöneperioden.

Detta för att avlasta hälso- & sjukvården.

Läs mer på regeringen.se »

Läkarintyg till Försäkringskassan

Från och med den 27 mars behöver personer som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning. Detta gäller endast de första 21 dagarna.

Detta för att avlasta hälso- & sjukvården.

Läs mer på Försäkringskassan.se »


Praktiska råd till dig som arbetsgivare

Jag har sammanställt några enkla praktiska råd till dig som arbetsgivare med sjukskriven personal.
Mina råd gäller framför allt de sjukskrivningar som inte är kopplade till covid-19 utan som var pågående redan innan.
Kanske med arbetsträning eller annan form av återgång i arbete och/eller arbetsanpassning.

Klicka här för att öppna pdf »


Förstadagsintyg

Många arbetsgivare är rådvilla i hur man ska hantera sk förstadagsintyg.

2020-03-12: Sveriges Företagshälsor har sammanställt en rekommendation. Klicka här för att ta del av rekommendation »

Nedan är två exempel på hur två av våra nationella företagshälsor väljer att hantera förstadagsintyg i nuläget.

Previa meddelar följande i sitt senaste nyhetsbrev:

För att på ett säkert sätt kunna möta ökat behov och hjälpa våra kunder med utfärdande av Förstadagsintyg gör Previa en tillfällig anpassning av tjänsten. Vi ökar kapaciteten med fler telefonsköterskor för att ge rådgivning direkt och samtidigt göra bedömning. Vid misstanke om coronasmitta kan Previa på grund av restriktioner från Folkhälsomyndighetens inte ta emot fysiska besök. Istället dokumenteras samtalet och intyg om kontakt på telefon utfärdas till beställaren med orsak och bedömning.
Läs mer »

Feelgood meddelar följande på sin hemsida:

Från och med nu (2020-03-11) kommer alla personer som kontaktar oss angående tid för förstadagsintyg att hänvisas till video- eller telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos Feelgood. 
Läs mer »


Frånvaro, jobba hemma, lön mm

Tidningen Chef har precis publicerat en kärnfull artikel kring frågor som man som chef/arbetsgivare kan få från sin personal.

Klicka här för att läsa artikel »


Smittbärarpenning

Försäkringskassan har aktuell information samlat om smittbärarpenning.

Klicka här för mer information »


Rehabkoordinatorutbildning på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning (KI)

Påbörjande och planerade kurser fortlöper som planerat.

Den enda förändringen är att fysiska kursträffar sker digitalt istället.

KI har etablerade verktyg för digitala kursträffar vilket har gjort att vi snabbt har kunnat ställa om. Den första kursen i vår har vi genomfört digitalt och det gick över förväntan!

Välkommen att höra av dig till mig eller KI om du har frågor.

Mer information om nästa kursstart »


Försäkringskassan

Coronaviruset – det här gäller »

Folkhälsomyndigheten

Samlad information från Folkhälsomyndigheten »

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens beredskapsarbete med anledning av coronavirus covid-19 »

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden »

//Anna

Ny blankett för koordineringsinsatser

Detta inlägg gäller 4 § lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297).

4 §   Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

Det har varit en hel del frågor om hur detta ska gå till i praktiken.

Försäkringskassan har nu tagit fram ett underlag som just ska användas för detta. I och med användandet av detta underlag kan även statistik sedan inhämtas för att se i vilken utsträckning som paragrafen praktiseras.

Underlaget finns från och med idag 2020-02-17 på en helt ny sida:

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/information-for-dig-som-arbetar-som-rehabiliteringskoordinator

Viktigt är dock följande:

 • Underlaget med informationen får endast skickas till Försäkringskassan när patient har gett samtycket till det.

För dig som arbetar inom hälso- & sjukvården, och därmed arbetar under angiven lag, ta kontakt med din processledare om du har frågor om rutiner kring hantering av detta underlag vid journalföring.

//Anna

 

PS. Försäkringskassans skyldigheter enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110) 30 kap. är enligt följande:

Försäkringskassans skyldigheter
8 §   Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 §   Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
   – den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
   – de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

10 §   Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
   – den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
   – hälso- och sjukvården,
   – socialtjänsten,
   – Arbetsförmedlingen, och
   – andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.

Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 §   Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

 

Redo? LOK har startat!

Då har första vardagen, efter att Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser (LOK) började gälla den 1 februari, passerat!

Jag är väldigt nyfiken på om det är någon rehabkoordinator inom hälso- & sjukvården som har märkt någon som helst effekt av lagen?

 • T ex nya interna riktlinjer/arbetssätt?
 • Patienter som efterfrågat koordineringsinsatser?
 • Arbetsgivare som hört av sig och undrar om de inte längre behöver en företagshälsa? (vilket de absolut gör!)

Det vore väldigt kul att få höra från alla er som jobbar med
koordineringsinsatser inom hälso- & sjukvården!

Skriv gärna en kommentar nedan och berätta
– hur var första vardagen med LOK?


Själv har jag idag googlat runt på alla regioners webbsidor för att leta information om koordineringsinsatser. Aktuell information så som t ex ett styrdokument om koordineringsinsatser eller allmän info till regionens medborgare.

På respektive regions webbsida söker jag på begreppet
”koordineringsinsatser”.

Det här är vad jag hittade:

 • Region Sörmland
  Uppdragsbeskrivning – Funktion för koordinering
 • Region Kronoberg
  Riktlinje för sjukskrivning och koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
 • Västra Götalandsregionen
  Kort info om lagen men i vänstermenyn på sidan står tydligt ”Rehabiliteringskoordinering” och där finns mycket bra material för de som arbetar med koordineringsinsatser!

Jag vet att flera regioner har information på sin webbsida och även på enskilda mottagningars egna webbsidor men det är när man söker på t ex rehabkoordinator eller rehabiliteringskoordinator.

Anledningen till att gjorde denna enkla sökning på alla regioners webbsidor var att jag just ville se vad de skrev om just begreppet ”koordineringsinsatser” då det är det som lagen heter och reglerar.

Lagen har precis börjat gälla och självklart ska alla regioner hinna lägga upp aktuell information. Jag hoppas dock att det inte dröjer allt för länge!

//Anna

Ett stort och viktigt steg i rätt riktning!

Idag hade regeringen presskonferens gällande sjukförsäkringen.

Jag följde den direkt då den sändes via webben.

Särskilde utredare Claes Jansson presenterade delbetänkande SOU 2002:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering.

Förslagen är riktigt riktigt bra och den tar definitivt sjukförsäkringen framåt i rätt riktning!

Det finns säkert många som vill har fler och större förändringar men av erfarenhet så vet jag att detta är en väldigt lång process. Så, om kan vi få till de förslag som presenterats här så tar ändå arbetet med socialförsäkringen ett stort kliv framåt och blir mer anpassat efter verkligheten istället för en teoretisk karta.

För den intresserade så finns presskonferensen att se i efterhand på YouTube.com.

Det bästa var nog det sista som utredare Claes Jansson sa, nämligen:

”- Tidsgränserna ska inte kväva rehabiliteringen”

Vad nästa steg blir återstår som sagt att se. Förslag som är lagändringar måste bli en proposition som sedan ska passera lagråd och riksdag. Vi får helt enkelt vänta och se.

Trycket från samhället när det gäller socialförsäkringen är stort så jag hoppas på att den fortsatta processen ska gå så snabbt som möjligt då föreslagna förändringar behövs!

Själv har jag beställt utredningen i tryckt version och ser så klart fram emot att få läsa den i sin helhet 😊

//Anna

 

PS. jag måste även citera Magnus Svartengren, professor vid Uppsala Universitet. 

Vid en öppen hearing i Riksdagen sa han nyligen:

”- Arbete för normalt förekommande människor

Vad sägs om LOK?

Det känns passande att avrunda 2019 med den sista detaljen gällande den nya lagen om koordineringsinsatser.

Alla lagar har en numerisk beteckning och nu har även denna lag fått sin så det fullständiga namnet är:

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Lagen finns nu även i Regeringskansliets databaser, klicka här ››

Det är en liten lag med bara 5 men ack så viktiga paragrafer.

Men, den har då fått ett väldigt långt namn 🙂

Vad sägs om förkortningen ”LOK”?

LOK, precis som rehabkoordinatorn som ser till att sjukskrivnings- & rehabprocessen hela tiden håller sig på spåret och arbetar sig framåt, oavsett hastighet. Ett lok med sina vagnar stannar vid olika hållplatser och ibland kan det vara bråte på spåret så det blir ett oväntat stopp innan man kan fortsätta. Ibland blir kan växlarna göra att man kommer in på ett helt nytt oväntat spår som kanske med facit i hand blir helt rätt!

Jag känner att det går att jobba vidare med just den liknelsen om att koordineringsinsatser går att likna vid ett lok och en tågresa, med allt vad det innebär…. jag ska spinna vidare på det till kommande utbildningar 😉

Så, med det så tackar jag ödmjukast för i år.

Tack alla kunder, samarbetspartners och kursdeltagare för ett inspirerande 2019! Vi ses igen på nya året!

//Anna

PS. Nu har Karolinska Institutet öppnat upp för ÄNNU EN kursstart av rehabkoordinatorkursen 7,5 hp våren 2020! Det är helt fantastiskt vilken efterfrågan det är på kursplatser!

Detta blir kursgrupp nr 40 (!) sedan starten 2010, så kursen firar 10-års jubileum 2020!

Klicka här för mer info om kursen och anmälan ››

BESLUT IDAG! Lag om koordineringsinsatser blir verklighet!

Nu idag, den 17 december, har votering skett i vår riksdag och det innebär att det är nu är klart med ”Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter”. 

1 år försenat blev det då det förra året tog lite längre än vanligt för Sverige att få en regering och därmed kunden inget förslag läggas fram 😉

Så, nu kan alla regioner (fd landsting) i skarpt läge lägga sista handen vid att verkställa detta då lagen träder i kraft 1 februari 2020.

Det ska bli väldigt intressant att följa detta och nu kan jag äntligen slutföra det nya utbildningsmaterialet för kommande rehabkoordinatorkurser!

Jag kommer även återkomma här på bloggen med reflektioner över vad jag ser att den nya lagen kommer innebära, i praktiken.

Tills dess, skål och grattis till nya lagen och här är lagens fem paragrafer:

Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. 

Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region. 

En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges hälso-och sjukvård enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

En region får erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en annan regions ansvar enligt första stycket, om regionerna kommer överens om det. 

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag. 

Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso-och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. 

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659). 

//Anna

Andra nyckeln – Eget ansvar

Den första nyckeln handlande om ledarskap så vad är väl då mer rätt än att balansera upp det hela med Eget ansvar som nyckel 2.

Nyckel 2 – EGET ANSVAR

Som sjukskriven, och anställd, är du skyldig att sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Lagen reglerar inte hur utan det är upp till arbetsgivare att skapa rutin för.

Dessutom ska du, om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar, lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare som styrker att du är oförmögen att utföra dina arbetsuppgifter, pga sjukdom. Läkarintyg ska lämnas under hela frånvaron för att styrka orsak till frånvaro från arbetet.

Man har även ett eget ansvar att hålla kontakten med arbetsplatsen vid sjukfrånvaro. 

Enligt sjuklönelagen så är det arbetsgivaren som beviljar sjuklön för att man pga av medicinska orsaker inte kan utföra sitt ordinarie arbete. Arbetsgivaren kan ge dig som medarbetare tillfälligt andra arbetsuppgifter, istället för sjuklön, och då kan du inte välja sjuklön istället. Förutsättningen är att arbetsuppgifterna inte negativt påverkar ditt mående. Vid osäkerhet kan företagshälsovården konsulteras.

Socialförsäkringsbalken reglerar att du är skyldig att medverka i din egen rehabilitering.

Du ska själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan om du är sjukfrånvarande från jobbet i mer än 14 kalenderdagar. (Din arbetsgivare gör själv sjukanmälan till Försäkringskassan.)

Jag påminner än en gång om vikten av att hålla kontakten med din arbetsgivare vid sjukfrånvaro. 

Du kan när som helst ta hjälp av facklig eller annan stödresurs om du behöver hjälp eller om det är något du inte förstår. 

Om du inte känner förtroende för din chef, och inte vill ha kontakt med denne under din sjukfrånvaro, vem kan du då istället hålla kontakt med hos arbetsgivaren? HR? chefens chef? Du kan inte klippa banden med arbetsgivaren vid sjukfrånvaro. Har du otur kan det medföra att din förstärkta anställningsskydd försvinner.

Så, sammanfattningsvis:

 • Sjukanmäl dig enligt gällande rutin
 • Lämna in läkarintyg till din arbetsgivare, löpande under hela sjukfrånvaron
 • Håll kontakten med arbetsgivaren, under hela sjukfrånvaro
 • Medverka i din egen rehabilitering
 • Kom med egna förslag på insatser som kan få dig åter i arbete

Precis som med första nyckeln om ledaskap så finns det fler nycklar gällande eget ansvar. Fyll gärna på nedan i kommentarsfältet!

//Anna