Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp

Uppdaterad information 2019-11-11
Kursstart #2 är framflyttad till våren 2020.

Fördjupningskurs för rehabkoordinatorer inom hälso- & sjukvården

Uppdraget för rehabkoordinatorer inom hälso- & sjukvården finns inom såväl primärvård som specialistvård. Här möter rehabkoordinatorer personer som är arbetslösa, står långt från arbetsmarknaden och ofta har komplexa medicinska situationer.

På begäran från tidigare kursdeltagare (Rehabkoordinator 7,5 hp) så erbjuder nu Karolinska Institutet en fördjupningskurs för rehabkoordinatorer inom hälso- & sjukvården.

Kursen fokuserar på samverkan mellan hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun.I kursen ingår bland annat:

  • Mångfald såsom t.ex. genus, kultur och språk
  • Samverkan kring nollklassade mellan hälso- och sjukvården, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun
  • Ingång till arbetsmarknaden för personer med komplex medicinsk, social och praktisk problematik

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Kursen syfte

Kursens övergripande syfte är att du som deltagare ska kunna:

  • redogöra för och förstå betydelsen av mångfald (genus, kultur och språk) i rehabiliteringsprocessen
  • redogöra för planering och koordinering av rehabiliteringsinsatser för nollklassade och personer med komplicerade medicinska och sociala faktorer
  • kritiskt granska och värdera vilka komplicerande faktorer som har betydelse för ingång till arbetsmarknaden

Efter kursen ska du som deltagare ha förmåga att praktiskt kunna tillämpa ovan angivna kunskaper i en klinisk arbetssituation.

Upplägg

Kursen inleds ca fyra veckor före första kursträff med inläsning av obligatorisk kurslitteratur. Kursen bedrivs som campus och distansutbildning på deltid. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion. Kursen kommer att innehålla t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc. Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatorisk närvaro vid kursseminarier. 

Kursen kan även ges på andra orter – kontakta Uppdragsutbildningar på KI för mer information.

Målgrupp 

Yrkesverksamma rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvård (primär- och specialistvård såsom t.ex. psykiatri) 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att få information om kommande kursstart, maila till susanna.sjunneryd@ki.se