Kategoriarkiv: inlägg på bloggen

Praktiska tips och råd om hantering av rehabärenden som startade innan corona

Jag får nu frågor från olika håll om vad man som arbetsgivare, chef och HR, ska tänka på att göra med de medarbetare som är sjukskrivna, inte pga covid-19, utan den ”normala” sjukfrånvaron (smärta & värk, psykisk ohälsa mm).

Vi har en helt ny vardag nu, ett nytt och okänt nuläge.

Därför har jag nedan sammanställt några rekommendationer gällande arbete med sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering för arbetsgivare, och arbetstagare, utifrån vårt nya, och förhoppningsvis tillfälliga, nuläge.

Bibehåll befintliga rutiner med sjukskrivna medarbetare och medarbetare som är i rehabilitering och/eller arbetsanpassning.

Det finns inga skäl i nuläget att ändra befintliga rutiner annat än att tillfällig anpassa till de stödåtgärder som regeringen aviserat:

 • Slopat karensavdrag
 • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden (från dag 8)
 • Ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader

Klicka här för aktuell information kring detta »

Håll kontakten med sjukfrånvarande medarbetare, t ex via telefon, SMS eller mail.

Vanligtvis rekommenderar jag att kontakt alltid hålls via telefon. I nuläget med covid-19 så får man dock självklart anpassa rutiner så de motsvarar resurser.

Kontakt via SMS eller mail fungerar då minst lika bra.

Kanske kan man ta hjälp av sin företagshälsa i att hålla kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. I sådana fall är det viktigt att säkra upp rutiner för informationsöverlämning efter lagar och regler, t ex sekretess och GDPR.

Det viktigaste är att kontakten mellan arbetsgivare och sjukfrånvarande medarbetare bibehålls

Dokumentera

Fortsätt att dokumentera alla händelser kring sjukskrivna medarbetare. Oavsett sjukskrivningsorsak.

Tappa inte arbetet med pågående återgång i arbete/start av återgång i arbete/arbetsträning

Har förutsättningarna förändrats på arbetsplatsen till följd av covid-19?

 Arbetsträning

Om en arbetsträning är planerad att starta, eller är pågående, och aktuella arbetsuppgifter inte finns längre (tillfälligt pausade i verksamheten) och det inte heller finns andra arbetsuppgifter att erbjuda den som arbetstränar – ta kontakt med Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som har beviljat arbetsträning med rehabiliteringsersättning och då måste de kontaktas för beslut om vad som ska ske nu.

Det är den rekommendation som Försäkringskassan ger efter att jag har stämt av med dem.

Partiell friskskrivning

Medarbetare som har startat återgång i arbete och som nu är tillbaka i arbete i t ex 25 % med lön och där det just nu under nuvarande extraordinära omständigheter inte längre finns arbetsuppgifter att göra, så kvarstår arbetsförmågan och därmed friskskrivning.

Grad av arbetsförmåga har inte förändrats. Grad av sjukskrivning har inte förändrats.

För att åter ansöka om 100 % sjukpenning så måste läkare på läkarintyg i sådana fall som alltid tydligt beskriva på vilket sätt det är sjukdom som har förvärrats och därmed åter reducerat arbetsförmågan. Att arbetsuppgifter inte finns att tillgå hos arbetsgivaren är något helt annat. Då har inte det medicinska måendet förändrats, utan situationen hos arbetsgivaren.

Min enkla analys

Historiskt sett så sjunker oftast sjukfrånvaro när det är dåliga tider. När ekonomin sedan vänder uppåt igen så tenderar sjukskrivningarna att öka. Mer om detta kan man läsa i en analysrapport från Försäkringskassan.

Det som händer nu, att det är sjukdom, virus, som orsakar att hela världsekonomin har stannat, är något helt annat.

Det gör att sjukfrånvaron istället ökar när ekonomi rasar!

De som inte än är sjuka jobbar och sliter allt vad de kan.

Min enkla analys är att det finns en väldigt stor risk för en ökad sjukfrånvaro över hela linjen, när ekonomin börjar vända uppåt. Detta då 1. vårt nuläge medför isolering för många och då risk för ökad psykisk ohälsa och 2. de som nu ändå jobbar får jobba för fler och därmed med kraftigt ökad fysisk och psykisk påfrestning som på sikt kan leda till ohälsa om de inte får tillgång till återhämtning.

Denna framtid oroar mig som arbetar med att utbilda och stödja arbetsgivare i hantering av sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning.

Behöver du hjälp?

Om jag i dessa extraordinära tider kan avlasta dig som arbetsgivare, chef eller HR, i praktiska frågor gällande sjukfrånvaro samt pågående och planerad rehabilitering och arbetsanpassning så är du varmt välkommen att höra av dig!

Anna Sporrong

SPORRONG REHABPARTNER AB
Telefon: 070-428 43 20
anna@rehabpartner.se  
www.rehabpartner.se

Samlad info om slopat karensavdrag, förstadagsintyg mm, i relation till nuläge med Coronavirus

Uppdaterad 2020-03-27 kl. 10:15

Här samlar jag aktuell information gällande t ex sjukfrånvaro, karens, sjuklön, läkarintyg samt rehabkoordinatorkurser på KI till följd av det nya Coronaviruset, covid-19.

Sidan uppdateras löpande så snart det finns ny och/eller mer konkret information.


Läkarintyg till Försäkringskassan

2020-03-27

Från och med den 27 mars behöver inte personer som ansöker om sjukpenning lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning. Det gäller endast de första 21 dagarna.

Från och med dag 22 ska därmed läkarintyg till Försäkringskassan. Det gäller både de som har en anställning och arbetslösa. 

Läs mer i pressmeddelande från Försäkringskassan »

Försäkringskassan – Beslut om sjukpenning utan läkarintyg »


Praktiska råd till dig som arbetsgivare

Varsågod! 

Jag har sammanställt några enkla praktiska råd till dig som arbetsgivare med sjukskriven personal.
Mina råd gäller framför allt de sjukskrivningar som inte är kopplade till covid-19 utan som var pågående redan innan.
Kanske med arbetsträning eller annan form av återgång i arbete och/eller arbetsanpassning.

Klicka här för att öppna pdf »


Extra ändringsbudget

2020-03-19: Prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset.

Ändringarna träder i kraft den 7 april men gäller retroaktivt, se nedan för respektive ämne.

Ändringsbudget innehåller bl a följande delar:

Karensavdrag
 • Gäller: 11 mars till 31 maj
  Regeringen kan komma att förlänga.
 • Arbetsgivare: Gör karensavdrag som vanligt.
 • Arbetstagare: Söker ersättning via Försäkringskassan i efterskott. 
  Information om ansökan kommer publiceras på forsakringsakssan.se efter 7 april.
 • Syfte: Att skapa ekonomiska förutsättningar för arbetstagare att vid extraordinära situationer i fredstid, som vid covid-19, efterleva samhällets rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdom.
Läkarintyg
 • Gäller: 13 mars tills dess att Regeringen meddelar annat
 • Ändring i lag innebär att arbetstagare inte behöver lämna läkarintyg från dag 8 vid sjukfrånvaro, för att ha rätt till sjuklön dag 8-14.
  Läkarintyg till Försäkringskassan för ansökan om sjukpenning, vid sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar, kvarstår oförändrat med en tillfällig lättnad; intyget behöver inte vara baserat på fysiskt läkarbesök. Läs mer om den tillfälliga lösningen på forsakringskassan.se
 • Syfte: Att minska belastningen på hälso- & sjukvården som är i ett ansträngt läge.
Sjuklönekostnader:
 • Gäller: April och Maj
 • Arbetsgivare betalar som vanligt sjuklön till sjukfrånvarande arbetstagare. Kostnaden krediteras sedan arbetsgivare via skattekontot.
 • Syfte: Att lätta på arbetsgivarens ekonomiska belastning under extraordinära omständigheter i fredstid, som covid-19

Klicka här för att läsa hela propositionen »


Förstadagsintyg

Många arbetsgivare är rådvilla i hur man ska hantera sk förstadagsintyg. 

2020-03-12: Sveriges Företagshälsor har sammanställt en rekommendation. Klicka här för att ta del av rekommendation »

Nedan är två exempel på hur två av våra nationella företagshälsor väljer att hantera förstadagsintyg i nuläget.

Previa meddelar följande i sitt senaste nyhetsbrev:

För att på ett säkert sätt kunna möta ökat behov och hjälpa våra kunder med utfärdande av Förstadagsintyg gör Previa en tillfällig anpassning av tjänsten. Vi ökar kapaciteten med fler telefonsköterskor för att ge rådgivning direkt och samtidigt göra bedömning. Vid misstanke om coronasmitta kan Previa på grund av restriktioner från Folkhälsomyndighetens inte ta emot fysiska besök. Istället dokumenteras samtalet och intyg om kontakt på telefon utfärdas till beställaren med orsak och bedömning.
Läs mer »

Feelgood meddelar följande på sin hemsida:

Från och med nu (2020-03-11) kommer alla personer som kontaktar oss angående tid för förstadagsintyg att hänvisas till video- eller telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos Feelgood. 
Läs mer »


Frånvaro, jobba hemma, lön mm

Tidningen Chef har precis publicerat en kärnfull artikel kring frågor som man som chef/arbetsgivare kan få från sin personal.

Klicka här för att läsa artikel »


Smittbärarpenning

Försäkringskassan har aktuell information samlat om smittbärarpenning.

Klicka här för mer information »


Rehabkoordinatorutbildning på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning (KI)

Påbörjande och planerade kurser fortlöper som planerat.

Den enda förändringen är att de fysiska kursträffarna har flyttats över till det digitala.

KI har etablerade verktyg för digitala kursträffar vilket har gjort att vi snabbt har kunnat ställa om. Den första kursen i vår har vi genomfört digitalt och det gick över förväntan!

Välkommen att höra av dig till mig eller KI om du har frågor.


Försäkringskassan

Coronaviruset – det här gäller »

Folkhälsomyndigheten

Samlad information från Folkhälsomyndigheten »

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens beredskapsarbete med anledning av coronavirus covid-19 »

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden »

//Anna

Ny blankett för koordineringsinsatser

Detta inlägg gäller 4 § lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297).

4 §   Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

Det har varit en hel del frågor om hur detta ska gå till i praktiken.

Försäkringskassan har nu tagit fram ett underlag som just ska användas för detta. I och med användandet av detta underlag kan även statistik sedan inhämtas för att se i vilken utsträckning som paragrafen praktiseras.

Underlaget finns från och med idag 2020-02-17 på en helt ny sida:

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/information-for-dig-som-arbetar-som-rehabiliteringskoordinator

Viktigt är dock följande:

 • Underlaget med informationen får endast skickas till Försäkringskassan när patient har gett samtycket till det.

För dig som arbetar inom hälso- & sjukvården, och därmed arbetar under angiven lag, ta kontakt med din processledare om du har frågor om rutiner kring hantering av detta underlag vid journalföring.

//Anna

 

PS. Försäkringskassans skyldigheter enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110) 30 kap. är enligt följande:

Försäkringskassans skyldigheter
8 §   Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 §   Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
   – den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
   – de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

10 §   Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
   – den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
   – hälso- och sjukvården,
   – socialtjänsten,
   – Arbetsförmedlingen, och
   – andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.

Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 §   Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

 

Redo? LOK har startat!

Då har första vardagen, efter att Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser (LOK) började gälla den 1 februari, passerat!

Jag är väldigt nyfiken på om det är någon rehabkoordinator inom hälso- & sjukvården som har märkt någon som helst effekt av lagen?

 • T ex nya interna riktlinjer/arbetssätt?
 • Patienter som efterfrågat koordineringsinsatser?
 • Arbetsgivare som hört av sig och undrar om de inte längre behöver en företagshälsa? (vilket de absolut gör!)

Det vore väldigt kul att få höra från alla er som jobbar med
koordineringsinsatser inom hälso- & sjukvården!

Skriv gärna en kommentar nedan och berätta
– hur var första vardagen med LOK?


Själv har jag idag googlat runt på alla regioners webbsidor för att leta information om koordineringsinsatser. Aktuell information så som t ex ett styrdokument om koordineringsinsatser eller allmän info till regionens medborgare.

På respektive regions webbsida söker jag på begreppet
”koordineringsinsatser”.

Det här är vad jag hittade:

 • Region Sörmland
  Uppdragsbeskrivning – Funktion för koordinering
 • Region Kronoberg
  Riktlinje för sjukskrivning och koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
 • Västra Götalandsregionen
  Kort info om lagen men i vänstermenyn på sidan står tydligt ”Rehabiliteringskoordinering” och där finns mycket bra material för de som arbetar med koordineringsinsatser!

Jag vet att flera regioner har information på sin webbsida och även på enskilda mottagningars egna webbsidor men det är när man söker på t ex rehabkoordinator eller rehabiliteringskoordinator.

Anledningen till att gjorde denna enkla sökning på alla regioners webbsidor var att jag just ville se vad de skrev om just begreppet ”koordineringsinsatser” då det är det som lagen heter och reglerar.

Lagen har precis börjat gälla och självklart ska alla regioner hinna lägga upp aktuell information. Jag hoppas dock att det inte dröjer allt för länge!

//Anna

Ett stort och viktigt steg i rätt riktning!

Idag hade regeringen presskonferens gällande sjukförsäkringen.

Jag följde den direkt då den sändes via webben.

Särskilde utredare Claes Jansson presenterade delbetänkande SOU 2002:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering.

Förslagen är riktigt riktigt bra och den tar definitivt sjukförsäkringen framåt i rätt riktning!

Det finns säkert många som vill har fler och större förändringar men av erfarenhet så vet jag att detta är en väldigt lång process. Så, om kan vi få till de förslag som presenterats här så tar ändå arbetet med socialförsäkringen ett stort kliv framåt och blir mer anpassat efter verkligheten istället för en teoretisk karta.

För den intresserade så finns presskonferensen att se i efterhand på YouTube.com.

Det bästa var nog det sista som utredare Claes Jansson sa, nämligen:

”- Tidsgränserna ska inte kväva rehabiliteringen”

Vad nästa steg blir återstår som sagt att se. Förslag som är lagändringar måste bli en proposition som sedan ska passera lagråd och riksdag. Vi får helt enkelt vänta och se.

Trycket från samhället när det gäller socialförsäkringen är stort så jag hoppas på att den fortsatta processen ska gå så snabbt som möjligt då föreslagna förändringar behövs!

Själv har jag beställt utredningen i tryckt version och ser så klart fram emot att få läsa den i sin helhet 😊

//Anna

 

PS. jag måste även citera Magnus Svartengren, professor vid Uppsala Universitet. 

Vid en öppen hearing i Riksdagen sa han nyligen:

”- Arbete för normalt förekommande människor

Vad sägs om LOK?

Det känns passande att avrunda 2019 med den sista detaljen gällande den nya lagen om koordineringsinsatser.

Alla lagar har en numerisk beteckning och nu har även denna lag fått sin så det fullständiga namnet är:

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Lagen finns nu även i Regeringskansliets databaser, klicka här ››

Det är en liten lag med bara 5 men ack så viktiga paragrafer.

Men, den har då fått ett väldigt långt namn 🙂

Vad sägs om förkortningen ”LOK”?

LOK, precis som rehabkoordinatorn som ser till att sjukskrivnings- & rehabprocessen hela tiden håller sig på spåret och arbetar sig framåt, oavsett hastighet. Ett lok med sina vagnar stannar vid olika hållplatser och ibland kan det vara bråte på spåret så det blir ett oväntat stopp innan man kan fortsätta. Ibland blir kan växlarna göra att man kommer in på ett helt nytt oväntat spår som kanske med facit i hand blir helt rätt!

Jag känner att det går att jobba vidare med just den liknelsen om att koordineringsinsatser går att likna vid ett lok och en tågresa, med allt vad det innebär…. jag ska spinna vidare på det till kommande utbildningar 😉

Så, med det så tackar jag ödmjukast för i år.

Tack alla kunder, samarbetspartners och kursdeltagare för ett inspirerande 2019! Vi ses igen på nya året!

//Anna

PS. Nu har Karolinska Institutet öppnat upp för ÄNNU EN kursstart av rehabkoordinatorkursen 7,5 hp våren 2020! Det är helt fantastiskt vilken efterfrågan det är på kursplatser!

Detta blir kursgrupp nr 40 (!) sedan starten 2010, så kursen firar 10-års jubileum 2020!

Klicka här för mer info om kursen och anmälan ››

BESLUT IDAG! Lag om koordineringsinsatser blir verklighet!

Nu idag, den 17 december, har votering skett i vår riksdag och det innebär att det är nu är klart med ”Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter”. 

1 år försenat blev det då det förra året tog lite längre än vanligt för Sverige att få en regering och därmed kunden inget förslag läggas fram 😉

Så, nu kan alla regioner (fd landsting) i skarpt läge lägga sista handen vid att verkställa detta då lagen träder i kraft 1 februari 2020.

Det ska bli väldigt intressant att följa detta och nu kan jag äntligen slutföra det nya utbildningsmaterialet för kommande rehabkoordinatorkurser!

Jag kommer även återkomma här på bloggen med reflektioner över vad jag ser att den nya lagen kommer innebära, i praktiken.

Tills dess, skål och grattis till nya lagen och här är lagens fem paragrafer:

Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. 

Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region. 

En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges hälso-och sjukvård enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

En region får erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en annan regions ansvar enligt första stycket, om regionerna kommer överens om det. 

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag. 

Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso-och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. 

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659). 

//Anna

Rehabexpert – jo jag tackar!

I senaste numret av tidningen Du & Jobbet, nr 5/2019,  så har jag fått möjligheten att på en helsida tipsa om vad arbetsgivare och arbetstagare ska tänkte på i samband med sjukskrivning och rehabilitering.

Jag har sedan många år ett samarbete med Du & Jobbet där jag ingår i deras expertpanel och idéråd. Ett hedrande uppdrag!

Tyvärr finns inte min artikel att läsa på webben (än) men kontakta redaktionen så kan du beställa tidningen!

Förövrigt en tidning som jag varmt rekommenderar för dig som jobbar med frågor inom arbetsmiljö.

//Anna

Första nyckeln – Ledarskap

Nycklar till framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen och återgång i arbete.

Jag vet inte än hur många nycklar det blir 😉 men vi börjar med den första – Ledarskap.

Nyckel 1 – LEDARSKAP

Sjukskriven medarbetares närmsta chef har många gånger en avgörande betydelse för arbetet kring återgång i arbete.

En chef som praktiserar ett ledarskap där denne står stabilt i processen, som litar på sitt eget ledarskap och som är tydlig i sitt förhållningssätt är en fantastisk tillgång!

Jag har flera gånger haft förmånen att ha med just denna typ av chef i rehabärenden och när vi sitter i sista rehabmötet där vi summerar resultatet så är jag lika tacksam varje gång jag får lyfta chefen i det ledarskap som denne har praktiserat i processen. Att det har spelat en väldigt stor, och ibland helt avgörande, roll.

Ofta blir chefen då väldigt förlägen och tackar ursäktande. Ofta blir även kinderna lite röda och blicken sänks något samtidigt som jag ser leendet växa 😊

Det är så härligt att få stärka även chefen i detta arbete, då annars fokus ofta är helt på den medarbetare som nu är åter i arbete, med gott resultat och god prognos.

Vad är då framgångsfaktorer i ledarskap när medarbetare är sjukskriven?

Min erfarenhet är följande: (inte på något sätt i kronologisk ordning, alla punkter är lika viktiga)

1.       Att chef håller regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare, från det att sjukfrånvaron startar.

2.       Att chef agerar så snart något avviker från planering.

3.       Att chef vid möten aktivt medverkar i planering för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

4.       Att chef aktivt tar ställning till eventuella rekommendationer/önskemål om arbetsanpassningar och tydligt motiverar varför ibland dessa inte går att tillmötesgå.

5.       Att chef under tid för återgång i arbete har korta avstämningar med aktuell medarbetare, varje vecka. Detta för att direkt kunna fånga upp det som inte fungerar och stärka det som är framgångsfaktorer.

6.       Att chef tar hjälp när dennes egen kompetens inte räcker till. T ex av en rehabkoordinator hos sin företagshälsa.

7.       Att chef har ett förhållningssätt som ger förutsättningar för en öppen dialog med medarbetaren där medarbetaren vågar ta upp det som kan vara väldigt jobbigt och svårt.

8.       Att chef kliver åt sidan och låter annan resurs på arbetsplatsen kliva in, om chef är en del av orsak till ohälsa hos medarbetare, t ex vid konflikt chef-medarbetare.

Det finns många fler så du är välkommen att fylla på listan i kommentarsfält nedan!

//Anna