Kategoriarkiv: läkarintyg

Ofullständiga läkarintyg fullständiga med arbetsterapeuter!

Genom att låta arbetsterapeuter hjälpa till med bedömning av sjukskrivnas aktivitets- och arbetsförmåga har antalet godkända läkarintyg ökat med 62,9 procent

För mig är det en hög prioritet att alla läkarintyg som läkare utfärdar ska ha hög kvalitet, främst för individen i fråga men även för att arbetsgivare och Försäkringskassan rättssäkert ska kunna bedöma rätten till ersättning.

Ett väldigt intressant projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar på väldigt spännande resultat.

Klicka HÄR för att läsa mer om projektet.

//Anna

 

 

Jag sticker ut hakan om ”så har vi alltid gjort”-mentaliteten

2013-9-OMSLAG_294x429Idag presenterar Vårdanalys en rapport om hur läkarna använder sin tid – ”Ur led är tiden – Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens”.

Rapporten bekräftar det som jag och många andra har lyft fram en längre tid, nämligen att läkarnas tid inte används på det mest resurseffektiva sättet för våren och framför allt PATIENTERNA.

I de utbildningar jag genomför för rehabkoordinatorer resonerar vi mycket kring arbetsfördelning mellan kompetenser på enheterna (primärvård, specialistvård och företagshälsovård) och då bl a kvalitetsarbetet med läkarintyg samt läkarnas tid med patienterna. Att läkarna är den dyraste resursen och vikten av att se hur varje resurs/kompetens på enheten tas till vara på det sätt så det blir som mest lönsamt för både enheten och patienten.

Hur mycket tid ska egentligen en läkare lägga på administration när det tar tid från patientkontakt?

Flera av deltagarna vittnar om att ”så har vi alltid gjort”-mentaliteten många gånger bromsar utveckling av arbetssätt på enheterna. Och tyvärr är det många gånger läkarna som är den stora bromsklossen… Det finns en rädsla för förändring och ett revirtänk som gör mig bekymrad. Det här är även faktorer som lyfts upp i ovan nämnda rapport.

Japp – jag sticker ut hakan ordentligt nu när jag skriver stycket ovan – jag är väl medveten om det. Men i det här sammanhanget tror jag att det är viktigt att göra just det.

Flera av mina kursdeltagare har i återkoppling efter avslutad kurs berättat just om hur det har lyft frågan om t ex begäran om kompletteringar av läkarintyg från Försäkringskassan. Om hur de har föreslagit att de blir en del i arbetet genom att vara den som tar emot kompletteringarna och sedan gemensamt går igenom dessa med berörd läkare och diskuterar kompletteringen för att på så sätt jobba för att minska antalet kompletteringar genom att ha ett löpande kvalitetsarbete med läkarintygen på enheten.

Innehållet i läkarintygen baseras även ofta på journalanteckningar från övriga kompetenser varför ett läkarintyg många gånger är ett teamarbete och därmed berör kvalitetsarbetet hela teamet och inte bara läkaren som annars kan känna sig ensamt utpekad i arbetet med kvalitén på läkarintyg.

Vad de vittnar om är att de därefter inte längre får lika många begäran av komplettering av läkarintyg sedan de började jobba på detta sätt. Läkarna lägger därmed ner tid EN gång på att göra uppgiften istället för FLERA vilket medför en effektivare användning av enhetens resurser.

En positiv (bi)effekt kan då bli att hela enhetens kompetens om försäkringsmedicin och läkarintyg indirekt höjs.

Så, jag rekommenderar varmt läsning av rapporten ovan, speciellt på enheter inom hälso- & sjukvården, för att sedan gemensamt kunna resonera om hur man väljer att fördela tid och resurser just där.

Om arbete med utfärdande av intyg kan man i rapporten läsa på sid 47 och några sidor framåt.

Både SvD.se och DN.se tar idag upp detta på löpet!

//Anna

Läkare som skriver undermåliga läkarintyg svartlistas hos Försäkringskassan!

23569807_mDagens Medicin skriver idag att 2 läkare från Stockholm nu svartlistas av Försäkringskassan. Deras läkarintyg är så undermåliga att de inte duger för Försäkringskassan att bedöma rätten till sjukpenning. Läkarna kommer även anmälas till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

Fler läkares läkarintyg är under granskning av Försäkringskassan så nästa år kan det bli aktuellt med fler läkare som svartlistas av Försäkringskassan.

Personligen tycker jag att det är bra av Försäkringskassan att tydligt markera läkarens ansvar att utfärda korrekta läkarintyg för oss medborgare. Självklart alltid utifrån realistiska förutsättningar.

Färskt i minnet har jag samtalet med en läkare, tidigare i år, som beklagade sig över högen med begäran från Försäkringskassan av kompletteringar på läkarintyg som bara växte. Han var så trött på att behöva skriva kompletteringar som Försäkringskassan vill ha…. Tänk om han tog till sig den feedback han fick från Försäkringskassan och började göra rätt från början – då skulle begäran om kompletteringar troligtvis drastiskt minska… Dessutom skulle hans patienter få en mer korrekt och snabb hantering av rätten till sjukpenning, hos Försäkringskassan.

2009 kom två oberoende utredningar som visade att endast 25 % av läkarintygen var rättssäkra i sin utformning för Försäkringskassan att bedöma rätten till ersättning. Sedan dess pågår ett omfattande arbete med att höja kvalitén på läkarintygen. Idag är snittsiffran för riket ca 50 %.

Viktigt här att komma ihåg att detta avser innehåll i de läkarintyg som Försäkringskassan behöver för att ta ställning till rätten till sjukpenning. Det handlar inte om vad arbetsgivaren har behov av för att ta ställning till möjligheter till anpassning och rehabilitering. Målsättningen är så klart att läkarintyget ska ha kvalité på innehåll som stödjer både Försäkringskassans behov likväl som arbetsgivarens – men det kvalitetsarbete som nu görs handlar framför allt om vad Försäkringskassan behöver för att ta ställning till rätten till sjukpenning.

Hos skl.se kan du läsa mer om arbetet med läkarintygens kvalité.

Karolinska Institutet har 2004, 2008 och nu senast 2012 studerat läkarnas arbete med sjukskrivningar. Klicka här för mer information.

I rapporten för 2012 kan man b la läsa följande:

  • En tredjedel svarade att sjukskrivningsärenden innebär ett arbetsmiljöproblem i stor eller i ganska stor utsträckning, och sjutton procent svarade att de upplevde detta minst en gång i veckan. Andelen läkare som upplevde detta var störst bland vårdcentralsläkare.
  • År 2012 angav 38 procent att Försäkringskassan ‘begär onödiga kompletteringar av intyg’ och en fjärdedel (27 %) upplevde brister i handläggarnas kompetens. Det var en större andel 2012 jämfört med tidigare som upplevde sig/sina bedömningar ifrågasatta av handläggare, samt som upplevde att man ’talar olika språk’.

//Anna

Det här med läkarintyg är ju så viktigt!

Det viktigaste dokumentet vid en sjukskrivning är LÄKARINTYGET.

Ett dokument som har många perspektiv i innehåll och vem det utfärdas för och till.

Jag läser idag en nyhet på SKL.se om en ny modell för sjukskrivningar som testas i Jönköping och Norrköping.

”Snabbfil för kortare sjukfall ger tid för tyngre fall”

Det har inte pågått särskilt länge men redan ser man positiva effekter av arbetssättet. Ett arbetssätt som handlar om att lägga tid på de ärenden som behöver tiden.

Klicka här för att läsa om projektet >>

Projektet ingår som en del i Försäkringskassans arbete med att förenkla sjukskrivningsprocessen – ”En enklare sjukförsäkringsprocess”.

Här och Här kan du läsa mer om arbetet med sjukskrivningsprocessen och läkarintyg hos Sveriges läkarförbund.

Klicka här för att läsa om projektet hos Försäkringskassan ”En enklare sjukförsäkringsprocess” >>

//Anna