Första nyckeln – Ledarskap

Nycklar till framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen och återgång i arbete.

Jag vet inte än hur många nycklar det blir 😉 men vi börjar med den första – Ledarskap.

Nyckel 1 – LEDARSKAP

Sjukskriven medarbetares närmsta chef har många gånger en avgörande betydelse för arbetet kring återgång i arbete.

En chef som praktiserar ett ledarskap där denne står stabilt i processen, som litar på sitt eget ledarskap och som är tydlig i sitt förhållningssätt är en fantastisk tillgång!

Jag har flera gånger haft förmånen att ha med just denna typ av chef i rehabärenden och när vi sitter i sista rehabmötet där vi summerar resultatet så är jag lika tacksam varje gång jag får lyfta chefen i det ledarskap som denne har praktiserat i processen. Att det har spelat en väldigt stor, och ibland helt avgörande, roll.

Ofta blir chefen då väldigt förlägen och tackar ursäktande. Ofta blir även kinderna lite röda och blicken sänks något samtidigt som jag ser leendet växa 😊

Det är så härligt att få stärka även chefen i detta arbete, då annars fokus ofta är helt på den medarbetare som nu är åter i arbete, med gott resultat och god prognos.

Vad är då framgångsfaktorer i ledarskap när medarbetare är sjukskriven?

Min erfarenhet är följande: (inte på något sätt i kronologisk ordning, alla punkter är lika viktiga)

1.       Att chef håller regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare, från det att sjukfrånvaron startar.

2.       Att chef agerar så snart något avviker från planering.

3.       Att chef vid möten aktivt medverkar i planering för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

4.       Att chef aktivt tar ställning till eventuella rekommendationer/önskemål om arbetsanpassningar och tydligt motiverar varför ibland dessa inte går att tillmötesgå.

5.       Att chef under tid för återgång i arbete har korta avstämningar med aktuell medarbetare, varje vecka. Detta för att direkt kunna fånga upp det som inte fungerar och stärka det som är framgångsfaktorer.

6.       Att chef tar hjälp när dennes egen kompetens inte räcker till. T ex av en rehabkoordinator hos sin företagshälsa.

7.       Att chef har ett förhållningssätt som ger förutsättningar för en öppen dialog med medarbetaren där medarbetaren vågar ta upp det som kan vara väldigt jobbigt och svårt.

8.       Att chef kliver åt sidan och låter annan resurs på arbetsplatsen kliva in, om chef är en del av orsak till ohälsa hos medarbetare, t ex vid konflikt chef-medarbetare.

Det finns många fler så du är välkommen att fylla på listan i kommentarsfält nedan!

//Anna

Finbesök på rehabkoordinator-utbildningen

Igår välkomnade vi den av regeringen utsedde nationella samordnaren för en välfungerade sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman.

Han berättade om sitt uppdrag och hur deras resonemang går i arbetsgruppen. Besöket var mycket intressant och väldigt uppskattat av alla deltagare. 

Uppdraget ska slutredovisas senare i vår och vi hoppas självklart att rehabkoordinatoruppdraget finns med som en framgångsfaktor i en välfungerande sjukskrivningsprocess.

Ett exempel som Mandus tog var just att Försäkringskassan har gjort ändringar i arbetssätt som är rätt i sig inom ramen för deras uppdrag, i stupröret Försäkringskassan.

Däremot så har dessa förändringar gett effekter och konsekvenser utanför Försäkringskassan, hos andra parter, och de har då inte beaktats, utan Försäkringskassan har endast fokuserat på sitt uppdrag.

Sammanfattningsvis är därmed problematiken att:

”Det finns ingen som förvaltar hela sjukskrivningsprocessen”
– Mandus Frykman 

Detta är bland det viktigaste som jag tar med från detta besök och samtidigt ställer jag mig frågan om vem som i framtiden ska ha uppdraget att förvalta HELA sjukskrivningsprocessen? Det är många parter, många åsikter, många lagar och regler, många erfarenheter, många myndighetsuppdrag osv.

Så, fortsättning följer 🙂

Än en gång – stort tack för ditt besök Mandus!

Det är en ära att såväl ministrar som ansvariga utredare, samordnare m fl besöker vår utbildning för rehabkoordinatorer på Karolinska Institutet.

Vem ska vi bjuda in härnäst?

//Anna 

 

Ska vi byta namn på rehabiliteringskedjan?

Det är ju faktiskt så att rehabiliteringskedjan inte har något som helt med rehabilitering att göra.

Har du tänkt på det?

Inget som helt faktiskt.

Rehabiliteringskedjan är Försäkringskassans verktyg i att bedöma rätt till ersättning (sjukpenning) för den som har en anställning.

Varför heter den då rehabiliteringskedjan?

I förarbeten till lagen, i departementspromemoria S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja kan man läsa följande:

”Den nya sjukskrivningsprocessen ska ses som en kedja av insatser som tillsammans med övriga förslag från regeringen bidrar till den försäkrades rehabilitering.”

Det är det närmaste jag hittar till en förklaring till namnet Rehabiliteringskedjan.

Detta är något som jag talar om i alla kurser jag håller, och då senast idag.

Varje gång säger jag att den istället kanske borde heta ”Bedömning-av-rätten-till-sjukpenningskedja” 😉

Idag var det en deltagare som lyfte att handläggarna hos FK numera heter Försäkringsutredare.

Jag föreslog då att varför inte döpa om Rehabiliteringskedjan till Försäkringsutredningskedjan?

Väldigt bra förslag, eller hur?

Sedan sa jag att i sådana fall blir förkortningen FUK….

🙈😂

(FörsäkringsUtredningsKedjan)

Ja, så har vi det ibland på kurser jag håller!

//Anna

Insikter om försäkringskassans handläggare

I utbildningen för Rehabkoordinatorer som jag håller på Karolinska Institutet, så finns det en filmad intervju med en personlig handläggare (numera kallad Försäkringsutredare).

Det är en filmad intervju där jag intervjuar en handläggare om dennes arbete på Försäkringskassan.

Syftet är att kursdeltagarna ska få en personlig beskrivning och illustrering av handläggarens arbete med läkarintyg, samordning mm.

Filmen är ca 20 min och mina frågor är väldigt ledande, med syfte att just få fram det viktigaste 🙂

Detta är den andra intervjufilmen vi gjort, då den första blev inaktuell men har även den befintliga intervjufilmen blivit inaktuellt så det är dags att göra en ny igen.

När de sett filmen så ska de skriftligt redovisa sina reflektioner och allt som oftast skriver de t ex följande:

”ytterligare respekt för Försäkringskassans i vissa fall komplicerade uppdrag”

”ökad förståelse till hur de arbetar”

”Efter att ha sett filmen så förstår jag mer om hur komplext deras uppdrag är”

Detta är citat från några svar i aktuell kursgrupp. 

Vad deltagarna beskriver är att deras förståelse och empati för Försäkringskassan och handläggarnas uppdrag har ökat och därmed respekten för FK’s komplicerade uppdrag.

Jag tycker själv att det är väldigt fint att få läsa dessa reflektioner från deltagarna och det är samma beskrivningar från ena kursen till den andra.

Så, min reflektion över deltagarna svar är: Vilket fantastiskt härligt syfte en enkelt intervjufilm kan bidra med genom att, självklart öka kunskapen om uppdraget, men fram framför allt bidra till att skapa empati och respekt.

Det är rörande.

Tack alla fina deltagare!

//Anna

 

Mitt uppdrag som rehabkoordinator inom företagshälsa och arbete med handledning

Senaste åren har jag haft ett konsultuppdrag som rehabkoordinator på en företagshälsa här i Stockholm och ser vilken potential denna funktion har!

Att arbeta med koordineringsinsatser inom företagshälsa är verkligen att svetsa ihop teamet på företagshälsan kring individen och samtidigt få möjligheten att i samverkan med kunden utveckla deras kompetens och arbetssätt när det kommer till sjukskrivning, rehab och anpassning.

Ibland tar ett individärende flera månader, från sjukskriven till friskskriven. Flertalet rehabmöten med avstämningar, planeringar och reviderade planer. Steg för steg går processen framåt och ibland ett steg åt sidan eller till och med bakåt men att då få medverka till att skapa förutsättningar för att hitta vägen framåt, i små steg, är enormt givande och tacksamt.

Jag har förmånen att få vara med på hela resan och att sitta i det sista avslutande rehabmötet, tillsammans med den kundanställde och dennes chef och att där få lyfta det fantastiska resultatet där alla mår bättre, såväl arbetsgivare som arbetstagare.

När arbetstagaren ser sin egen utveckling och verkligen strålar av styrka och stolthet över att ha överkommit och hanterat orsaker till ohälsa.

När chefen ödmjukt frågar ”Vad ska jag tänka på framöver” och jag får svara ”Fortsätt göra det du gör” just för chefen har gjort precis vad som förväntas att den ska göra.

När vi sedan skiljs åt är det inte ovanligt att individen, med ett stort leende, säger ”Hoppas vi aldrig ses igen”. Det sägs med värme 🙂 

I arbetet som rehabkoordinator inom företagshälsa måste du hela tiden hålla dig uppdaterad på lagar och regler. Det är även A och O att organisationen företagshälsa löpande kompetensutvecklar sina rehabkoordinatorer och arbetar med att utveckla teamarbete för att kunna svara upp till kundernas, arbetsgivarnas, behov och förväntningar.

Som rehabkoordinator behöver du även ha hög kunskap om hur kundens organisation fungerar.

Kunna ha förståelse för hur arbetsrätten spelar roll, utan att faktiskt gå in i arbetsrättsliga frågeställningar i skarpt läge. Oftast en väldigt svår balansgång där arbetsgivarens förväntningar kan vara en annan.

Samtidigt ska du även ha med Försäkringskassan och rehabiliteringskedjan och hur den påverkar processen samt sjukskrivande läkare och läkarintyget.

Det är väldigt många rörliga, och ibland röriga, delar i rehabiliteringsprocessen.

Dock håller jag nu på att fasa ut arbetet med egna individärenden att koordinera, för att istället fokusera på att i större grad lyfta och stärka andra rehabkoordinatorer och jobba för att dessa har rätt förutsättningar för att göra sina respektive uppdrag. Detta genom såväl de utbildningar jag håller som handledning.

Att få bolla ett ärende med en rehabkoordinator som har kört fast och inte riktigt vet hur hen ska ta ärendet vidare. Att lyssna in vad den beskriver, ställa några frågor, ibland komma med förslag och då se i ögonen, just i ögonblicket när insikten/kunskapen landar, det är galet häftigt! (Ofta har de svaret själva men vill ha det bekräftat att de tänkt rätt)

Så, frågan är vilka fler spännande nya utmanade uppdrag som väntar mig härnäst?!

//Anna

Från individ till organisation

Det är väldigt tacksamt att tekniken möjliggör att man kan sitta hemma och ta del av konferenser och föreläsningar via webben.

I skrivande stund pågår Fysioterapi 2019 här i Stockholm och de har valt att webbsända några föreläsningar.

En av dessa är den jag precis har lyssnat till: ”(O)hälsa i arbetslivet – så kan du påverka”

Föreläsare är Ingibjorg Jonsdottir som är professor och verksamhetschef för Institutet för stressmedicin i Västra Götaland

Jag har hört henne förr och hon är väldigt inspirerande och säger just det som alla behöver höra! Hon nämner kommande forskning och den ser jag fram emot att ta del av.

Från hennes föreläsning tar jag med mig följande citat:

”Det finns ingen sjukdom som heter stress”

”Fysisk träning löser inte otydliga mål på arbetsplatsen”

”Förflyttning från att rehabilitera individen till att hälsofrämja organisationen”

”Ingen sjukskrivning börjar när sjukskrivning börjar”

”Arbetsmiljö är en del av verksamheten, inte en projekt.”

”Den sjuka organisationen kan vi inte lösa med individlösningar”

”När problemet är organisatoriskt måste det lösas organisatoriskt”

Nedan har du föreläsningen i sin helhet och då får du citaten i sina sammanhang!

 

//Anna

Välkomna kursgrupp 37! #rehabkoordinatorer!

Idag går solen upp över första kursträffen för kursgrupp nr 37 (!) i utbildningen ”Rehabkoordinator – att koordinera rehabiliteringsprocessen” 7,5 hp som ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildningar, sedan starten 2010!

Det är helt fantastiskt vilket positivt gensvar denna utbildning fortfarande får och i nuläget är nästa kursstart redan fulltecknad men däremot finns det platser kvar på den som startar efter årsskiftet.

Under 2020 kommer vi genomföra kurs nr 40!

Så, nu kör vi!

//Anna

Tack Annika Strandhäll!

Nu kom nyheten om att Annika Strandhäll kliver av som socialförsäkringsminister (DN.se). Detta till följd av hennes sambos bortgång.

Jag vill här passa på att tacka dig, Annika Strandhäll, för dessa år och ditt stora engagemang gällande rehabkoordinatorer! 

Ditt synsätt och intresse för koordineringsinsatser har definitivt medverkat till att skapa det uppdrag som nu är verklighet och den lag som förväntas bli verklighet nästa år.

Mycket arbete återstår och utbildningsbehovet ser inte ut att mattas av i första taget 😉  så jag tuffar på med det jag kan bidra med kring detta.

Ett stort varmt lycka till i dina kommande uppdrag och vem vet, kanske möts våra vägar igen!

//Anna

 

Intressant lyssning om ljud i arbetsmiljö!

I mitt arbete som Rehabkonsult möter jag väldigt ofta sjukskrivna som berättar att de inte kan koncentrera sig i den miljö de arbetar. Att ljudbilden i deras arbetsmiljö kraftigt påverkar deras mående.

Antingen sitter de i aktivitetsbaserat kontor, kontorslandskap eller flera i ett litet rum.

De beskriver störande moment som kollegors prat i tid och otid, telefoner som ringer och andra störande ljudorsaker. Att de gärna skulle vilja ha eget rum, vilket färre och färre arbetsgivare kan erbjuda.

Att de inte får arbetsro.

Då kommer vi istället till arbetshjälpmedel somt ex brusreducerande hörlurar.

Allt detta har gjort mig väldigt intresserad av hur ljud påverkar vår koncentrationsförmåga och därmed vårt mående.

I ämnet ljud och arbetsmiljö så har jag nu hittat ett väldigt intressant poddavsnitt som jag gärna rekommenderar.

Det är med Joakim Scholander som är ”Workplace aucustic specialist”

När jag lyssnade på detta så fick jag några helt nya perspektiv på det här med störande ljud i vår arbetsmiljö och vad vi egentligen menar med att vi vill ha det tyst 🙂

Så, avsätt gärna 45 minuter så kommer du lära dig nytt!

Klicka här för att lyssna >> (ny sida hos SoundCloud öppnas)

Mycket nöje!

//Anna

Högtryck i debatten om sjukskrivningsprocessen

Mitt i vår vackra sommar så rullar debatten på om sjukskrivningar och läkarintyg med samma högtryck som det är ute i dag i Stockholm (30 grader)!

Jag har själv semester men läser ändå tidningar och nyheter och då är det svårt att undvika debatten! 

Exempel på artiklar:

SvD Debatt 10 juli: Försäkringskassan saboterar för läkare

SvD Debatt 13 juli: Jakten på sänkta sjuktal är politisk

SvD Debatt 22 juli: Arbetsgivare: Läkarintygen är alltför ofta helt blanka

Sveriges Radio P1 Morgon 26 juli: Sjukskrivna i kläm när alla skyller på alla

Så, i detta känner jag ett behov av att belysa något som inte har varit i fokus senaste tiden, och det är arbetsgivarens sjuklöneansvar. 

De 14 första dagarna i en sjukfrånvaro för en person som har en anställning.

Där allt startar.

Villkor för en anställd när det gäller sjuklön regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön (Sjuklönelagen i talspråk).

Det är det som reglerar när en arbetsgivare är skyldig att bevilja en medarbetare sjuklön.

Viktigt här är att sjuklön något som arbetsgivaren beviljar när medarbetaren meddelar sjukdom (medicinsk orsak, fysisk och/eller psykisk) som frånvaroorsak till varför man inte kan komma och utföra det arbete som man är anställd att göra.

Jag har under mina år i mitt yrke träffat alldeles för många chefer, och även HR, inom såväl det privata som offentliga som statliga, som inte känner till att de i och med att en medarbetare sjukanmäler sig, ska ha en dialog med medarbetaren om denne skulle kunna arbeta i tillfälligt andra arbetsuppgifter och därmed inte behöva vara hemma med sjuklön utan vara på arbetet med lön, i alla fall delvis.

Dessutom att sjuklön är steglös. Det är först från dag 15 i sjukskrivningen, när Försäkringskassan och sjukpenning blir aktuellt, som lag reglerar fasta nivåer av sjukskrivning. 

Chefer som blir positivt överraskade över att de har denna möjlighet. 

Chefer som genast ser syftet och nyttan med att redan från dag 1 vid medarbetarens sjukfrånvaro, ha en aktiv dialog med denne, för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

De flesta chefer jag mött de senaste snart 20 åren har inte haft en aning om detta!

För mig ligger en stor del av lösningen i att få till en aktiv sjukskrivningsprocess att arbetsgivaren direkt tar initiativ till och håller kontakten med sin sjukfrånvarande medarbetare. 

Jag skulle kunna skriva en hel uppsats om detta ämne! I Rehabkoordinatorutbildningarna talar jag mycket om detta med deltagarna. Även vid chefsutbildningar.

När det gäller det kära ämnet läkarintyg och vad arbetsgivaren ska ha för information, så har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ett väldigt bra material riktat till sjukskrivande läkare.

Innehållet har även stämts av med Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Arbetsgivarverket.

Klicka här för att komma till materialet >>

Materialet är även toppen för såväl arbetsgivare, deras medarbetare och andra.

När du klickar dig vidare på länken ovan så scrollar du ner nästan längst ner på sidan. Där ligger länkar till två dokument. Det understa, ”Bilaga fördjupad information vad arbetsgivaren behöver i ett läkarintyg”, läs det noggrant.

För sig som undrar vilken information som arbetsgivare har rätt till i ett läkarintyg, här har du svaret, en gång för alla!

Avslutningsvis: Det är väldigt viktigt att vi har en rättssäker och förutsägbar socialförsäkring som ger det skydd som behövs. Här finns det mycket att göra i att förbättra systemet och förslag på fördänringar finns, även om jag saknar ett helhetsgrepp,

Så, det var lite lösryckta tankar från mig 🙂

//Anna